HUISREGELS

 • BIJ HET BETREDEN VAN DE DISCOTHEEK GAAT IEDERE BEZOEKER AKKOORD MET DE HUISREGELS VAN HIERONDER VERMELDT.
 • VOORLEGGEN GELDIGE + ORIGINELE BELGISCHE IDENTITEITSKAART ( GEEN FOTOKOPIE) VERPLICHT OP VERZOEK MET OOG OP LEEFTIJDSCONTROLE. MINIMUM LEEFTIJD: 21 JAAR.
 • EEN PERSOONLIJKE LIDKAART IS VERPLICHT, HET AANVAARDEN VAN DEZE LIDKAART RESULTEERT IN HET AANVAARDEN VAN DEZE HUISREGELS EN ONZE PRIVACY REGELS. HIERDOOR GAAT U AKKOORD VOOR HET ONTVANGEN VAN ONZE E-NEWSLETTER.
 • PASSENDE EN DEFTIGE STADSKLEDIJ IS VEREIST : PETJES, VOETBALSHIRTS, TRAININGSPAKKEN, SPORTSCHOENEN, GESCHEURDE JEANS, KAPPEN,… . ZIJN NIET TOEGESTAAN.
 • EEN VERZORGD VOORKOMEN IS PRIMORDIAAL !
 • DE SECURITY ZORGT VOOR EEN HOMOGENE SAMENSTELLING VAN HET PUBLIEK, WAT ZORGT VOOR EEN GOEIE EN ONTSPANNEN SFEER.
 • GEEN TOEGANG AAN MENSEN IN BEZIT VAN WAPENS, PEPERSPRAY, MESSEN, ENZOVOORT… .. BINNEN EN BUITEN DE DISCOTHEEK IS DRUGSGEBRUIK TEN STRENGSTE VERBODEN. GEEN ENKEL EXCUUS. WE HANTEREN EEN ZERO-TOLERANTIE!
 • GEEN TOEGANG AAN MENSEN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP.
 • GEEN TOEGANG AAN MENSEN DIE IN HET VERLEDEN OVERLAST HEBBEN VEROORZAAKT OF BETROKKEN WAREN BIJ EEN VECHTPARTIJ.
 • GEEN TOEGANG AAN MENSEN DIE IN WELKE VORM DAN OOK SPANNINGSVELDEN EN/ OF AGRESSIVITEIT MET ZICH MEEBRENGEN.
 • DE DISCOTHEEK OPENT ZIJN DEUREN OM 22U. VANAF 01U ENKEL TOEGANG VOOR VASTE KLANTEN.
 • GEEN TOEGANG AAN MENSEN DIE NIET IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN GELDIGE TOEGANGSSTEMPEL NA HET SLUITEN VAN DE KASSA.
 • HET NIET RESPECTEREN VAN DE WACHTRIJ OF POGING TOT BEÏNVLOEDING VAN DE PORTIERS GEEFT AANLEIDING TOT ONMIDDELLIJKE EN DEFINITIEVE ONTZEGGING VAN DE TOEGANG TOT DE DISCOTHEEK.
 • HET IS NIET TOEGESTAAN DRANK EN/ OF ETENSWAREN MEE NAAR BINNEN TE NEMEN.
 • HET NIET RESPECTEREN VAN DE WACHTRIJ OF POGING TOT BEÏNVLOEDING VAN DE PORTIERS GEEFT AANLEIDING TOT ONMIDDELLIJKE & DEFINITIEVE ONTZEGGING VAN DE TOEGANG TOT DE DISCOTHEEK.
 • HET IS ABSOLUUT NIET TOEGELATEN GOEDEREN VAN GELIJKE WELKE AARD TE VERHANDELEN OF UIT TE DELEN IN OF RONDOM DE DISCOTHEEK, NOCH PROMOTIEMATERIAAL (FLYERS, AFFICHES, ENZOVOORT,… )
 • WIE GEEN RESPECT TOONT VOOR HET IN- EN EXTERIEUR VAN PLACE2PARTY RISKEERT EEN SANCTIE. BESCHADIG JE EIGENDOM VAN DE CLUB, DAN BEN JE VERANTWOORDELIJK VOOR DE REPARATIE EN/OF HET VERNIEUWEN ERVAN OF HET DRAGEN VAN DE KOSTEN DIE DE REPARATIE MET ZICH MEEBRENGT.
 • ZOWEL BINNEN ALS BUITEN PLACE2PARTY WORDEN OP VERSCHILLENDE PLAATSEN BEVEILIGINGSCAMERA’S GEBRUIKT. ALS BEZOEKER VAN P2P GA JE ERMEE AKKOORD DAT JE WORDT GEFILMD EN/OF GEFOTOGRAFEERD. DOOR HET AANVAARDEN VAN DE P2P LIDKAART EN HET BETREDEN VAN DE CLUB, GEEF JE ONS HET RECHT DEZE OPNAMES ZONDER ENIGE BEPERKING TE GEBRUIKEN EN DOOR TE GEVEN. JE DOET HIERBIJ AFSTAND VAN RECHT OP COMPENSATIE. BIJ ONGEVALLEN, GEWELDPLEGING OF NOODSITUATIES KUNNEN DEZE OPNAMES AAN POLITIE EN/OF DERDEN WORDEN GETOOND.
 • CONSUMPTIES ALLEEN BINNEN DE DISCOTHEEK GEBRUIKEN. HET IS VERBODEN GLAZEN OF FLESJES MEE NAAR BUITEN TE NEMEN.
 • ALS BESCHERMING VAN EIGEN EN ANDERMANS VEILIGHEID KAN DE KLEDING WORDEN GEFOUILLEERD/ GEDETECTEERD OP DRANK EN WAPENS. ALS HIERAAN GEEN MEDEWERKING WORDT VERLEEND, KAN DE TOEGANG TOT DE DISCOTHEEK WORDEN ONTZEGD.
 • HET IS NIET TOEGELATEN TE FILMEN OF FOTO’S TE NEMEN ZONDER VOORAFGAANDELIJK SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITBATER.
 • ONGEWENSTE INTIMITEITEN/HINDERLIJK EN/ OF AANSTOOTGEVEND GEDRAG ZIJN REDENEN TOT VERWIJDERING UIT DE ZAAL. DE BEZOEKER DIENT ZICH VRIJWILLIG TE BEGEVEN NAAR DE UITGANG. WEIGERING KAN LEIDEN TOT HET WEIGEREN VAN TOEGANG IN DE TOEKOMST.
 • ZICH OPHOUDEN NA SLUITINGSTIJD OP HET PARKEERTERREIN, HEEFT ONMIDDELLIJKE ONTZEGGING TOT DE DISCOTHEEK ALS GEVOLG.
 • BIJ ONENIGHEID OF RUZIE IS MEN VERPLICHT ONMIDDELLIJK HET SECURITYTEAM TE VERWITTIGEN.
 • BEDREIGING, INTIMIDATIE OF ANDERE VORMEN VAN AGRESSIE ZIJN TEN STRENGSTE VERBODEN.
 • HANDELINGEN EN UITLATINGEN DIE DUIDEN OP RACISME LEIDEN TOT TOEGANGSVERBOD.
 • ALS VEILIGHEIDSVOORZORG IS HET VERPLICHT JASSEN, RUGZAKKEN, REGENSCHERMEN, VALHELMEN AF TE GEVEN BIJ DE VESTIAIRE. ZONDER BEWIJS WORDEN GEEN JASSEN TERUGGEGEVEN.
 • DE DISCOTHEEK KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIG LETSEL, MATERIËLE EN IMMATERIËLE SCHADE DOOR ANDERE BEZOEKERS.
 • IN DE CLUB KAN INGEVOLGE OMGEVALLEN GLAZEN EN ONDANKS ONZE VOORZORGEN EN SCHOONMAAK HIER OF DAAR NOG EEN SCHERF OF STUK GLAS OP DE GROND LIGGEN. KLANTEN DIENEN DAN OOK TEN ALLE TIJDE HUN SCHOENEN AAN TE HOUDEN. WIJ KUNNEN NIET VERANTWOORDELIJKWORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE ONGEVALLEN EN KWETSUREN DIE ONTSTAAN INGEVOLGE HET NIET DRAGEN VAN SCHOEISEL OF WEGENS HET DRAGEN VAN ONAANGEPAST SCHOEISEL
 • OVERTREDING VAN HET HUISREGLEMENT KAN LEIDEN TOT VERWIJDERING UIT DE DISCOTHEEK.
 • IN SITUATIES WAAR DE HUISREGELS NIET IN VOORZIEN, BESLIST DE DIRECTIE OVER MOGELIJK TE NEMEN MAATREGELEN.
 • MAXIMUM CAPACITEIT WORDT GERESPECTEERD. BIJ DRUKKE PERIODES BEHOUDEN WE ONS HET RECHT OM PERSONEN ZONDER LIDKAART DE TOEGANG TE WEIGEREN.
 • PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN NIET EN NOOIT DOORGEGEVEN AAN DERDEN.
 • ELKE BEZOEKER IS VERPLICHT OM OP VRAAG VAN HET PERSONEEL / MEDEWERKERS OF DIRECTIE ZIJN OF HAAR LIDKAART VOOR TE LEGGEN.
 • FOTO’S GENOMEN IN PLACE2PARTY DOOR HET PLACE2PARTY-TEAM MOGEN WORDEN GEBRUIKT IN ONZE ON- EN OFFLINE COMMUNICATIE.
 • OVERTREDING VAN HET HUISREGLEMENT KAN LEIDEN TOT VERWIJDERING UIT DE DISCOTHEEK.
 • IN SITUATIES WAAR DE HUISREGELS NIET IN VOORZIEN, BESLIST DE DIRECTIE OVER MOGELIJK TE NEMEN MAATREGELEN. DE BEWAKING WORDT UITGEVOERD DOOR TEAM SECURITY. TEAM SECURITY IS VERZEKERD TEGEN LICHAMELIJKE OF MATERIËLE SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE BEWAKINGSAGENTEN. SLACHTOFFERS KUNNEN ZICH RECHTSTREEKS WENDEN TOT ETHIAS. HET POLISNUMMER IS 45232337.